Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola, příspěvková organizace, Bordovice
744 01 Bordovice 83

Mapka

MŠ: +420 556 855 539
ŠJ: +420 552 303 922

ms@bordovice.cz

Pedagogové:

Pověřená ředitelka - Bc. Martina Kaděrová

Učitelka - Bc. Yvetta Sokolová

Učitelka - Sylvie Žáčková         

 

Správní zaměstnanci a kuchyně:

Vedoucí školní jídelny, školnice - Pí. Anna Mičková

Kuchařka - Pí. Marcela Špačková

 

Řízení mateřské školy

Mateřská škola je dočasně řízena pověřenou ředitelkou. Plánování je funkční, opírá se o předchozí hodnocení a využívá zpětnou vazbu. V mateřské škole je uplatňován demokratický styl práce, je podporována vzájemná spolupráce a rozvíjeny dobré vztahy mezi zaměstnanci. Zřizovatel poskytuje mateřské škole dostatek finančních prostředků na uspokojení jejích materiálních potřeb a na její postupný rozvoj. Pro řízení mateřské školy je prioritní:

§  sledovat nové vzdělávací trendy a legislativní změny a implementovat je do denní praxe,

§  zkvalitňovat výuku i pedagogické přístupy,

§  udržovat a zlepšovat konstruktivní komunikaci mezi zaměstnanci, se zákonnými zástupci dětí, se zřizovatelem a ostatní veřejností,

§  naplňovat vize, modernizovat provoz, využívat dotačních titulů,

§  dále se vzdělávat a své poznatky přenášet do kolektivu.

 

Pedagogický sbor

            Pedagogickou činnost zajišťují v mateřské škole dvě plně kvalifikované učitelky, včetně ředitelky. Obě pracují na plný úvazek. Na částečný úvazek zde  pracuje učitelka  Sylvie Žáčková. 

            Další vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z potřeb a cílů školy a ze zájmu  jednotlivých učitelek. Jeho četnost je závislá na finančních podmínkách školy, na organizačních podmínkách provozu, nabídce a místu konání vzdělávacích akcí. Mateřská škola v maximální míře využívá vzdělávacích akcí hrazených z evropských fondů. Kromě metodických seminářů vedoucích k prohlubování pedagogické kvalifikace, ředitelka absolvuje i semináře pro vedoucí pracovníky zaměřené na oblast legislativy a managementu školy.

            Specializované služby, jako poradenství, logopedie, rehabilitace, či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou v případě potřeby zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky.

 

Provozní zaměstnanci

            V mateřské škole pracuje kuchařka na plný úvazek a školnice, která vykonává zároveň funkci vedoucí stravování.Provozní zaměstnanci jsou seznámeni se školním řádem a s cíli vzdělávacího procesu. Jejich činnost napomáhá tyto cíle naplňovat, provozní zaměstnanci se zapojují do aktivit školy, respektují normy, které jsou od nich vyžadovány.