Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola, příspěvková organizace, Bordovice
744 01 Bordovice 83

Mapka

MŠ: +420 556 855 539
ŠJ: +420 552 303 922

ms@bordovice.cz

Provoz mateřské školy

1. Provoz MŠ

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin. 

 

2. Příchod dětí do MŠ

Děti obvykle přicházejí do MŠ od 6:30 do 8:30 hodin ( případně individuálně po domluvě s pí. učitelkou). 

Z bezpečnostních důvodů vždy předávejte pí. učitelce mateřské školy, pí. učitelku rovněž vždy informujte o odchodu dítěte z MŠ.

Školní budova je zabezpečena čipovým systémem, který brání vniknutí nepovolaných osob.

 

3. Vyzvedávání dětí

Po obědě: 12:30 hodin

Odpoledne: od 14:30 do 16:00 hodin

Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho vyzvedávání v mateřské škole. 

 

4. Změna zdravotní způsobilosti

Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

5. Individualizace a adaptace dítěte

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, usilujeme o to, aby se co nejdříve adaptovalo na prostředí MŠ. Sdělte proto, prosím pí. učitelce speciální potřeby Vašeho dítěte pro usnadnění jeho adaptace v MŠ.

Od školního roku 2017/2018 je uzákoněno povinné předškolní vzdělávání dětí rok před nástupem školní docházky. Povinné předškolní vzdělávání se stanoví v rozsahu 4 hodin denně, u starších dětí věnujeme značnou pozornost přípravě na vstup do ZŠ.

Zákonní zástupci dítěte mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účasti na třídních schůzkách.

 

6. Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence. Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně (docházkový sešit v šatně), nebo osobně pí. učitelce mateřské školy. Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, nebo písemně, nebo telefonicky.

  • Telefonní číslo do mateřské školy                     556 855 539

 

7. Způsob přihlásování a odhlašování stravy

Stravník se přihlašuje ke stravování ve školní jídelně vyplněním a podepsáním: Přihlášky ke stravování.

Dítě se v mateřské škole, je-li přítomno, stravuje denně. Strava se odhlašuje předem, v době náhlého onemocnění lze stravu odhlásit nejpozději týž den do 8:00 hodin. V případě, že dítě není řádně omluveno, je mu stravné toho dne započítáno. Po dohodě si mohou rodiče přijít pro oběd do jídlonosiče, ale pouze první den nemoci dítěte. Za další neodhlášené dny se počítá taxa i s náklady podle kalkulačního listu. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, stravník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. 

Dítě, které odchází domů po obědě, dostane odpolední svačinku domů do přinesené krabičky z domu.

  • Telefonní číslo do školní jídelny                           552 303 922

 

8. Správa, uchování a zpracování osobních údajů  bude probíhat v rozsahu nezbytném po dobu docházky dítěte do mateřské školy.

 

9. V době prázdnin je provoz mateřské školy přerušen minimálně na čtyři týdny. 

 

 

Režim dne v mateřské škole

  •   6:30 - 8:00
  • 12:00 - 12:30
  • 14:00 - 16:00

6:30 - 8:45 hodin

příchody dětí (do 8:30 hodin)

spontánní hry a řízené činnosti

 

8:45 - 9:45 hodin

osobní hygiena, svačina

spontánní a řízené činnosti

 

9:45 - 11:45 hodin

osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku

 

11:45 - 12:15 hodin

oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpolední odpočinek 

odchody dětí domů

 

12:15 - 14:00 hodin

poslech pohádky nebo relaxační hudby, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

 

14:00 - 14:30 hodin

převlékání, osobní hygiena, odpolední svačina

 

14:30 - 16:00 hodin

spontánní a řízené činnosti (v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy)

odchody dětí domů