Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola, příspěvková organizace, Bordovice
744 01 Bordovice 83

Mapka

MŠ: +420 556 855 539
ŠJ: +420 552 303 922

ms@bordovice.cz

Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

15.04.2016 18:47

Mateřská škola Bordovice, příspěvková organizace, Bordovice 83, 744 01

 

 

Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 

                      I. Úvodní ustanovení

 

Tato směrnice je vydána v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zněním vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, a § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

 

                                   II. Zápis do mateřské školy

 

 1. Ředitelka školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým, tj. v mateřské škole,  na obecním úřadě a na webových stránkách mateřské školy.
 2. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
 3. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.
 4. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
 5. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.) – podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je absolvování povinného očkování dítěte popř. doklad o kontraindikaci k očkování.
 6. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

                                     III. Administrativní zabezpečení zápisu

 

 1. Zákonný zástupce dítěte s sebou k zápisu do mateřské školy přinese – svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad od lékaře o pravidelném očkování dítěte proti nákaze dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
 2. Přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy probíhá ve správním řízení.
 3. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává a řádně vyplněné přijímá ředitelka školy,  nebo jiný, ředitelkou pověřený, zaměstnanec školy.
 4. O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydá ředitelka školy rozhodnutí v písemné podobě.
 5. Při rozhodování o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání postupuje ředitelka školy v souladu s platnou legislativou a touto směrnicí.
 6. Po předchozí dohodě s ředitelkou školy mohou zákonní zástupci nahlédnout do spisu týkajícího se přijímacího řízení jejich dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 7. Proti rozhodnutí ředitelky školy vydanému ve správním řízení týkajícím se přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se mohou zákonní zástupci odvolat ve lhůtě 15 dnů v souladu s poučením uvedeným na rozhodnutí.
 8. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro příslušný školní rok bude zveřejněno do 30 dnů od podání žádosti v mateřské škole vyvěšením seznamu přijatých dětí. Každé dítě zde bude uvedeno pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží v den zápisu do mateřské školy.
 9. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vydáno do 30 dnů od podání žádosti a rodiče jej obdrží osobně, nebo poštou.
 10. V případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, stanoví ředitelka školy kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí/nepřijetí.

 

                         VI. Přijetí dítěte mladšího tří let věku k předškolnímu vzdělávání

 

 1. V souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Dítě mladší tří let věku však lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění těchto podmínek – dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a školním vzdělávacím programem mateřské školy.
 2. Ve výjimečných případech mohou být do mateřské školy přijaty děti mladší tří let. Jsou to děti, které dovrší věku tří let v období od 1. září do konce kalendářního roku. Podmínkou přijetí je to, že již zvládají hygienické návyky, nepomočují se, jsou samostatné, nepotřebují zvláštní osobní péči dospělé osoby. Děti jsou zařazovány do kolektivu, kde je vysoký počet dětí (nejvyšší počet dětí v naší mateřské škole je 28) a ve třídě pracuje s dětmi pouze jedna učitelka. Nemohou být přijímány děti, které nejsou samostatné a vyžadují soustavnou péči dospělého.
 3. Děti, které ani do konce kalendářního roku, v němž probíhá zápis do mateřské školy, nedosáhnou věku tří let, mohou být po vzájemné dohodě ředitelky s rodiči v případě volné kapacity mateřské školy do předškolního zařízení zapsány od 1. září s tím, že do mateřské školy nastoupí až po dovršení tří let věku.

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Dana Hýlová, ředitelka

 

V Bordovicích 15. 4. 2016